Regulamin

Spis treści

Informacje dodatkowe. 8

§1 Ustalenia początkowe

 1. Niniejszy dokument (dalej: Regulamin) reguluje zasady funkcjonowania i wykorzystywania sklepu internetowego (dalej: Sklep) w tym szczegółowo omawia zasady zawierania umów sprzedaży produktów i usług oraz pośrednictwa handlowego za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż usług i produktów oraz pośrednictwo
  w zawieraniu takich umów.
 3. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie ujednolicono wprowadzając wspólne definicje:
  • Sprzedawca i Administrator Sklepu – jest rozumiany jako: Salon Urody „Pierwiastek Piękna” ANNA HARLENDER, NIP: 5471169215, Regon: 241301338, , ul. Tadeusza Regera, nr 3, 43-300 Bielsko-Biała.
  • Sklep– jest rozumiany jako sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.sekretnysekrecik.pl umożliwiający zawieranie transakcji pomiędzy kupującym
   a sprzedającym,
  • Produkty i Usługi – są rozumiane przez asortyment oferowany przez Sprzedawcę on-line za pośrednictwem Sklepu,
  • Kupujący – jest rozumiany jako pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną.
  • Konsument – rozumiany jako osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 kodeksu cywilnego).
  • Pośrednictwo portalu – umożliwienie kupującym zawarcia umowy kupna/sprzedaży usługi lub produktu z podmiotem nie będącym Sprzedawcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu.
 4. W celu wykonania umów zawartych za pośrednictwem Sklepu, kontakt między Sprzedawcą, a Kupującym będzie się odbywał za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej
  i telefonicznie. Strony mogą każdorazowo uzgodnić inny kanał komunikacji dogodny dla obu z nich.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą i Administratorem Portalu listownie na adres siedziby Sprzedawcy:  Tadeusza Regera 3, 43-300 Bielsko-Biała.
 6. Sprzedawca oświadcza, że nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

§2 Ramowe zasady korzystania ze usług Sklepu sekretnysekrecik.pl

 1. Wszystkie umowy zawarte za pośrednictwem Sklepu są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 2. Wszystkie ceny podane w Sklepie w ofertach Sprzedawcy wyrażone są w złotych polskich (PLN) w kwotach brutto.
 3. Sklep świadczy nieodpłatnie dla Kupującego usługę Pośrednictwa Portalu z podmiotami mogącymi podlegać pod zwolnienie podmiotowe lub przedmiotowe z VAT.
 4. Administrator portalu każdorazowo wskaże w ofercie usługodawcę jeśli jest inny niż Sprzedający.
 5. Informacje o usługach i produktach zamieszczone na stronie Sklepu, w szczególności takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. Sprzedawca zastrzega, że wszystkie usługi świadczone na rzecz Kupującego mogą być dostosowywane do bieżących potrzeb Kupującego w trakcie ich świadczenia.
 7. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy dowystawienia faktury i przesłanie jej pod wskazany adres mailowy, bez konieczności uzyskania dodatkowej zgody i podpisu Kupującego.
 8. W przypadku naruszenia przez Kupującego przepisów prawa, postanowień Regulaminu lub zasad Polityki Prywatności, lub w przypadku postępowania przez Kupującego w sposób utrudniający świadczenie usług przez Sprzedawcę lub jego świadomych lub nieświadomych działań na szkodę Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo ograniczyć Kupującemu prawo do korzystania ze Sklepu.

 

§3 Zasady składania zamówień

 1. Złożenie zamówienia na usługi oferowane w Sklepie jest możliwe internetowo za pośrednictwem Sklepu pod adresem: www.sekretnysekrecik.pl
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie Sklepu, z podaniem wszystkich wymaganych (oznaczonych symbolem „*”) danych Kupującego, w tym imienia, nazwiska, adresu, korespondencyjnego, a także adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 3. Zamówienie złożone przez Kupującego wymaga potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego przy zamówieniu, w ciągu 3 dni roboczych od jego złożenia.
 4. Kupujący może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Zmiany powinny być zgłoszone mailowo Sprzedawcy na adres skrzynki e-mail info@sekretnysekrecik.pl
 5. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Kupującego, w szczególności na skutek podania błędnych danych kontaktowych przez Kupującego (np. nr telefonu lub adresu e-mail), zamówienie zostanie anulowanie.
 6. Złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty jest wiążące i zobowiązuje Kupującego do zapłaty zamówionej usługi.

 

§4 Realizacja zamówień i płatności

 1. W trosce o zadowolenie klientów Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby oferta Sklepu była aktualizowana na bieżąco, a usługi i produkty znajdujące się w ofercie Sklepu były dostępne.
 2. Orientacyjny czas realizacji zamówienia to 5 dni roboczych. Termin może ulec wydłużeniu nie bardziej niż określono w Art. 543(1) KC.
 3. Dokonując zakupu towaru w Sklepie, Kupujący ma prawo wyboru formy płatności spośród dostępnych opcji:
 • płatność poprzez serwis Cinkciarz Pay;
 • płatność bezpośrednia na wskazane konto sprzedającego;

§5 Reklamacje i tryb rozpatrywania

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady prawne oferowanych usług i produktów na zasadach wskazanych w przepisach kodeksu cywilnego.
 2. Jeżeli usługa nie została zrealizowana z winy Sprzedającego – Kupujący ma prawo do zwrotu całości wniesionej zapłaty.
 3. Kupujący może złożyć reklamację:
  • pisemnie przesyłając formularz reklamacyjny pod adres mailowy info@sekretnysekrecik.pl;
  • pocztą na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Termin rozpoznania reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana pocztą na adres podany przez Kupującego, a w przypadku podania adresu e-mail jako adresu do korespondencji, za pośrednictwem poczty e-mail.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane pomyłkami popełnionymi przez Kupującego podczas świadczenia usługi, rozporządzenia produktem jak i po jego zakończeniu.
 6. Sprzedawca informuje, że Kupujący będą,cy Konsumentem ma prawo zwrócić się do właściwego rzecznika praw konsumentów o pomoc w załatwieniu reklamacji Kupującego.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy Sprzedawcy wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu oraz kosztów wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od daty wydania towaru Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie przez Kupującego (lub wskazanej przez niego osoby trzeciej) ostatniego towaru, partii lub części.
 3. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Konsumenttraci uprawnienie do odstąpienia od umowy na świadczenie usługi w momencie wykonania przez przedsiębiorcę usługi w całości. Do tego momentu konsument może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do odstąpienia od umowy w ustawowym terminie.
 5. Do zachowania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem terminu. Oświadczenie można wysłać Sprzedawcy:
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument a wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona. W przypadku sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

 

§7 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Administrowaniem Sklepu zajmuje się Sprzedawca. Wszelkie prawa do Sklepu, jego domeny internetowej, nazwy, szaty graficznej, zdjęć zamieszczonych na stronie Sklepu, a także wszelkich innych materiałów znajdujących się na stronie Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy lub przysługuje mu prawo do ich wykorzystywania, a Kupujący może z nich korzystać tylko w sposób zgodny z Regulaminem oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Za pośrednictwem Sklepu są świadczone usługi elektroniczne umożliwiające przeglądanie i odtwarzanie zawartości Sklepu oraz składanie zamówień na usługi, a także usługa regularnego newslettera przesyłanego elektronicznie droga mailową na adres wskazany przez Kupującego. Korzystanie z ww. usług jest bezpłatne.
 3. Umowa o zawarcie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego złożenia i opłacenia zamówienia przez Kującego.
 4. Sprzedawca informuje, że Sklep wykorzystuje pliki typu cookie’s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupujących, w tym aby umożliwić Kupującym zapamiętanie danych logowania, utrzymywać rozpoczęte sesje przez Kupujących, a także w celu tworzenia statystyk oglądalności materiałów zamieszczonych w Sklepie oraz badania preferencji Kupujących. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument.
 5. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zakupionych produktów oraz funkcjonowania Sklepu, a także zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu należy zgłaszać mailowo a adres: info@sekretnysekrecik.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w §1.
 6. Sprzedawca w miarę możliwości zapewnia ochronę przesyłanych treści cyfrowych i danych poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia przed ich pozyskaniem przez osoby nieupoważnione (np. szyfrowanie SSL, hasła dostępu, programy antywirusowe). Jednakże Sprzedawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną niesie zagrożenie przedostania się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Kupującego szkodliwego oprogramowania lub nieuprawnionego uzyskania dostępu do danych Kupującego przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania niniejszych zagrożeń Kupujący jest obowiązany chronić swój login i hasło dostępu do konta w Sklepie i nie udostępniać ich osobom trzecim, a także stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, takiej jak np. oprogramowanie antywirusowe.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Sprzedawcy, a także wywołane niedozwoloną ingerencją Kupujących.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Kupujących ze Sklepu spowodowany prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, wprowadzaniem ulepszeń lub zmian na stronie Sklepu. Sprzedawca będzie w miarę możliwości informował o planowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania, poprzez zamieszczanie odpowiednich komunikatów na stronie Sklepu.

 

§8 Postanowienia końcowe

 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami Polityki Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu.
 2. Sprzedawca informuje, że w razie jakichkolwiek sporów związanych z umową sprzedaży towarów zawartych pośrednictwem Sklepu, Kupujący , oprócz skierowania pozwu do sądu powszechnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń. W tym celu Kupujący może skorzystać z:
  • Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (dane adresowe sądu znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl), który orzeka w sporach cywilnoprawnych i działa przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Sąd ten rozpatruje spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu.
  • mediacji przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (dane adresowe znajdują się na stronie www.uokik.gov.pl) – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą, a konsumentem inicjowane jest na wniosek konsumenta lub z urzędu i jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Postępowanie to zmierza do polubownego zakończenia sporu poprzez przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu sprawy i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu.

Informacje dodatkowe

 1. Kupujący ma prawo skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych przez organizacje konsumenckie takie jak: Federacja Konsumentów (www.federacja-konsumentów.org.pl) czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (www.konsumenci.org )
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 marca 2021 r. i ma zastosowanie do wszystkich umów zawartych po jego wejściu w życie.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).